TIETOSUOJASELOSTE

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.
 
Rekisterinpitäjä

Hoitola Mäkikuisma

Kangaslahdentie  200

73990 Kangaslahti

0400 699331

Y-tunnus: 2857457-5

Rekisteristä vastaa

Maarit Korhonen

hoitolamakikuisma@gmail.com 
 
Rekisterin nimi

Hoitola Mäkikuisman asiakasrekisteri

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja:

Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298
 
Rekisteriin kirjattavat tiedot:

1.Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
2. Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot
3. Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulosyy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, allergiat, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat lisätiedot.
4. Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset sekä asiakkaan antamat lisätiedot
5. Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.
6. Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen, milloin tahansa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen, sekä internetpohjaisen varausjärjestelmän välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Hoitola Mäkikuisman ulkopuolelle, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset asiakastiedot/potilastiedot (hieronnan esitietolomakkeet ja hoitokortit) säilytetään valvonnan alaisina asiakaskansioissa, jotka säilytetään lukollisessa arkistokaapissa Hoitola Mäkikuisman toimitiloissa. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevilla työntekijöillä. Manuaaliset tiedot säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)